پدیده فتوولتاییک چیست؟


پدیده فتوولتاییک چیست؟

solar-system-article-054724

پدیده فتوولتاییک چیست؟

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

تبدیل مستقیم انرژي خورشید به الکتریسیته معمولاً به وسیله سـلول هـاي فتوولتاییـک صـورت مـی گیـرد کـه از اثـر فتوولتاییک استفاده می کنند. اثر فتوولتاییک بر اساس اثر متقابل فوتونهایی بـا انـرژي برابـر بـا یـا بـیش از انـرژي بانـد ممنوعه مواد فتوولتاییک است. ماژولهـاي فتوولتاییـک انـرژي خورشـید را بـدو ن آلـودگی و سـر و صـدا و نو سـانات بـه الکتریسیته تبدیل می کنند. انرژي خورشید چگالی انرژي کمی دارد و بنابراین، ماژولهاي فتوولتاییک بایـد سـطح زیـادي داشته باشند تا بتوانند انرژي کمی تولید کنند. سیستمهاي فتوولتاییک در شـبکه هـا ي قـدرت بـه هـم پیوسـته از مبـدل استفاده می کنند تا جریان dc تولید شده به وسیله آرایه هاي فتوولتاییک به جریان ac متناسب با ولتـاژ و فرکـانس مـورد نیاز در شبکه برق تبدیل شود.
اگرچه انواع مختلف سیستمهاي فتوولتاییک وجود دارد، اما همه آنها متشکل از سه جزء اصلی هستند: مـاژول کـه انرژي خورشید را به الکتریسیته تبدیل می کند؛ مبدل که الکتریسیته را به جریان متناوب تبدیل می کنـد تـا از آن بتـوان در مصارف مختلف خانگی استفاده کرد؛ و احتمالاً باتري که انرژي الکتریسیته اضافی تولید شـده در سیسـتم را ذخیـره می کند. دیگر اجزاي جانبی سیستم عبارتند از: سیم ها، سوئیچ براي قطع جریان، سازه هاي پشتیبانی و غیره.
مرجع: sabta.gov.ir

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

جدیدترین مطالب

ثبت دیدگاه

13 − 4 =