آرشیو دسته بندیها: برق خورشیدی

پدیده فتوولتاییک چیست؟

تبدیل مستقیم انرژي خورشید به الکتریسیته معمولاً به وسیله سـلول هـاي فتوولتاییـک صـورت مـی گیـرد کـه از اثـر فتوولتاییک استفاده می کنند. اثر…
Continue reading